Неделя 36-я по Пятидесятнице, в село Завидово

Ссылка:

https://tvereparhia.ru/novosti/novosti-eparxii/mitropolit/40945-nedelya-30-ya-po-pyatidesyatnitse-svyatykh-praotets-2